ඒ සෑම මංසන්ධියකම
ගල් පුවරුවක් ඇත
ඒ සෑම ගල් පුවරුවකම
නමක් ඇත
ඒ සෑම නමක් ඉදිරිපිට
මතක සැමරුමක් ඇත
ඒ සෑම මතක සැමරුමක් මත
වියලී ගිය කඳුළු කැටි ඇත
ඒ සෑම කඳුලක්ම හදවත
රෝගී කරනා දිනක්ද ඇත
avebury-diamond-stone-l

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: