සුළඟ

සුළඟ මහා කලාකරු
මල් පෙති මත
දෙවිවරු
ලියපු කවි බලන
ඉතා උස් තුරු මත
කුරුල්ලන් ලියන
තාල ගයන..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: