ජීවියෙක්

.
ඉතා කුඩා ජීවියෙක්
හාදුවක උණුසුමට
අරක් ගෙන හදවතට
අරගල කරන
සාංසාරික හුරුපුරුදු බව
ඒ ඇස් වලට කියන්නට හදන
මොහොතකට මා
බුහුටි ලෙස
කාන්දම් කරන
අහලින් පහල
සියළු ඇස් අද්දන
මම නොවන
ඉතා කුඩා ජීවියෙක්
අතහැරිය බලාපොරොත්තු
යලි උපද්දන්නට
වෙර දරන…..
936full-the-grudge-2-poster

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: