හඳ ආපු නැති රෑක
නැති වුනේ නුඹ කෝම
ටයර් මල බෙරය මැද
අරලියා ගහක් යට
අන්තිමේ නුඹ හිටියා
මඳහසක් නඟා ගෙන

පොත් පිටුව හෙමි හෙමින්
එකින් එක වෙන් කරපු
නුඹෙ දෑත අවසඟව
අඩි දෙකක් එහායින්

රතු පාට ලේ පොකුරු
එකිනෙකා පරයමින්
මට ඇහෙන්නට හඩයි
අවසාන වදන් වැල

මලගමට ශේෂයක්
ඉතිරි වී නැති තැනක
කඳුළු පැන් වඩා මම
මතක බණ කියන්නම්

ඉණ බැඳුන රෙදි කඩද
නැතිව නුඹ හිඳි නිසා
නුඹ සරම ගෙන හනික
මතක සළු පුදන්නම්

අවසාන බත් කැටිය
උගුර නොපැතූ බැවින්
නුඹෙ බෙලෙක් පිඟානම
දානයට පුදන්නම්

මරණ බය ඉකි ගසන
ගම්මානෙ කළුවරේ
නුඹව හිත දරන් මම
තනියෙන්ම හිඳින්නම්

Advertisements

Comments on: "විප්ලවවාදි මලගම" (1)

  1. mahen peiris said:

    Magnificent…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: